99Ʊ_JS/HTML格式化工具

99Ʊ_JS/HTML格式化工具

简单易用的99Ʊ_JS/HTML格式化工具
function do_js_beautify() { document.getElementById('beautify').disabled = true; js_source = document.getElementById('content').value.re好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖lace(/^\s+/, ''); tabsize = document.getElementById('tabsize').value; tabchar = ' '; if (tabsize == 1) { tabchar = '\t'; } if (js_source && js_source.charAt(0) === '<') { document.getElementById('content').value = style_html(js_source, tabsize, tabchar, 80); } else { document.getElementById('content').value = js_beautify(js_source, tabsize, tabchar); } document.getElementById('beautify').disabled = false; return false; } function 好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ack_js(base64) { var in好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ut = document.getElementById('content').value; var 好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖acker = new Packer; if (base64) { var out好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ut = 好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖acker.好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ack(in好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ut, 1, 0); } else { var out好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ut = 好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖acker.好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ack(in好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ut, 0, 0); } document.getElementById('content').value = out好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ut; } function Em好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ty() { document.getElementById('content').value = ''; document.getElementById('content').select(); } function GetFocus() { document.getElementById('content').focus(); }

请在下框输入您要转换的内容:

网页评论
最新评论
╰つ演绎、属于我的角色
╰つ演绎、属于我的角色
╰つ演绎、属于我的角色
╰つ演绎、属于我的角色
╰つ演绎、属于我的角色
遥望远方 ༽
邓书单
 • 邓书单
 • 需要评论 才能下载6666666666
 • 2019-05-15 12:26:19发表+0回复
淡然
 • 淡然
 • 111111试试可不可以用
 • 2019-04-23 09:38:56发表+0回复
南游电缆陈琼
现在 · 未来
″ YoK1ng 丶
黄苹果
路在远方
帮德
 • 帮德
 • 评价什么?都没用,下载需要评价?
 • 2019-03-25 14:43:15发表+0回复
林
 • 谢谢,分享!
 • 2019-03-24 15:21:37发表+0回复
var _hmt = _hmt || [];(function(){var hm = document.createElement("scri好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖t");hm.src="//hm.baidu.com/hm.js?8cc45d54c337ca616c34b1cf747da91c";var s=document.getElementsByTagName("scri好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖t")[0];s.好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖arentNode.insertBefore(hm, s);})();(function(){var b好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖 = document.createElement('scri好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖t');var curProtocol = window.location.好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖rotocol.s好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖lit(':')[0];if(curProtocol === 'htt好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖'){b好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖.src = 'htt好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖://zz.bdstatic.com/linksubmit/好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ush.js';}else{b好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖.src = 'htt好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖://好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ush.zhanzhang.baidu.com/好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖ush.js';};var s = document.getElementsByTagName("scri好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖t")[0];s.好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖arentNode.insertBefore(b好运快三开奖网_好运快三开奖查询 - 花少钱中大奖, s);})();